Privacyverklaring overeenkomst en marketing

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door CORRECT PRO BVBA, handel drijvend onder de benaming BIZZPARTNER, met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Persilstraat 52/A1, ingeschreven in het KBO en BTW-register onder het nummer BE0459.327.464, IBAN BE15 7344 2134 1030,  BIC KREDBEBB, tel. 016 / 49 01 50, e-mail info@bizzpartner.be, URL https://www.bizzpartner.be/.

Tenzij anders vermeld, is CORRECT PRO BVBA verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is. 

Deze Privacyverklaring legt uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij die gebruiken. Lees deze Privacyverklaring aldus aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.

We respecteren hierbij uw privacy en uw rechten om uw persoonsgegevens te controleren.

1.    Persoonsgegevens
Als verwerkingsverantwoordelijke, verwerken wij gegevens die u ons vrijwillig verstrekt bij een vraag omtrent informatie of in het kader van een samenwerking die we aangaan en die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Meer bepaald kunnen we dus de volgende persoonsgegevens verwerken: naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, bedrijfsgegevens, biometrische gegevens (identiteitskaart), nationaal nummer.
Daarnaast, en kaderend in de doeleinden zoals supra vermeld, kunnen wij ook de volgende (gewone en gevoelige) gegevens verwerken: kinderen, lidmaatschap vakbond politieke organisaties, medische gegevens, gegevens van betrokken derden zoals werknemers, bestuurders, klanten, leveranciers.

Daarnaast kunnen we informatie over u ontvangen van andere bronnen, ook derden, zoals partners met wie we gezamenlijk diensten aanbieden, van de overheid, of van de Kruispuntbank der Ondernemingen. We beschermen gegevens die wij van derden krijgen op dezelfde manier als die die in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

2.    Beveiliging en opslag 
Wij nemen de verwerking van uw persoonsgegevens uiterst serieus en trachten de nodige technische en organisatorische maatregelen te voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van uw informatie kan plaatsvinden. 

We controleren onze systemen aldus regelmatig op mogelijke veiligheidsrisico’s en aanvallen. We kunnen de veiligheid van door u verzonden gegevens echter niet garanderen. Indien er sprake zou zijn van een inbreuk zal hier snel op gereageerd worden en zullen de betrokken partijen op de hoogte worden gebracht.
De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in België, op onze maatschappelijke zetel, of bij externe dienstverleners, die eveneens in België zijn gevestigd. De verzamelde gegevens gaan enkel over een beveiligde verbinding vanuit de website naar de server. 

3.    Toegang en transfer aan derden
Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang aan onze werknemers en aangestelden. Wij garanderen evenwel een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet verkocht aan, noch gedeeld met derde partijen, behoudens wat betreft externe leveranciers die diensten uitvoeren zoals gegevensbeheer, websitebeheer en -hosting, verwerking van facturatiegegevens en e-mailcommunicatie, dan wel instanties noodzakelijk voor een correcte uitvoering van onze opdracht (sociaal secretariaat, …). We delen uw persoonsgegevens ook dan echter alleen als dat nodig is, om de diensten te leveren die u hebt geautoriseerd. 

Daarnaast, en enkel voor zover dit wettelijk vereist of strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van onze rechten, of de rechten van aan ons gelieerde derden of onze klanten, verstrekken we uw persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksorganisaties, aan ons gelieerde ondernemingen of in gerechtelijke procedures.

4.    Cookies 
Door het gebruik van de website CORRECT PRO BVBA of de tool, kunnen cookies op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden, zoals Google Analytics. Deze gegevens worden evenwel niet aan de gebruikersdatabank gekoppeld en worden automatisch na 30 dagen verwijderd. Voor meer informatie omtrent de gebruikte cookies, verwijzen we u door naar onze disclaimer.
Door gebruik te maken van de website of de tool, geeft u toestemming om de cookies te installeren.

5.    Verwerkingsdoeleinden
De in onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van onze samenwerking en ter uitvoering van onze opdracht betreffende boekhoudkundige en fiscale diensten, voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen, onder meer in het kader van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, alsmede voor het aanbieden van onze diensten.

Daarnaast, willen we de nodige beveiliging & veiligheid bieden en kunnen de gegevens ook gebruikt worden in het kader van het beslechten van geschillen. We kunnen de gegevens eveneens gebruiken om u te informeren en contacteren omtrent marketing en advertenties. 

6.    Rechtsgronden 
De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), artikel 6.1.c (wettelijke verplichting), en artikel 6.1.f (gerechtvaardigde belangen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, bijvoorbeeld om uw vraag te registreren via het contactformulier, om u te informeren met nieuwsbrieven, of voor administratieve, fraude opsporings- of juridische doeleinden.

Deze Privacyverklaring en het dubbel opt-in systeem dat wordt gehanteerd, zorgen ervoor dat u uw toestemming vrij, expliciet, ondubbelzinnig, actief en geïnformeerd kan geven wanneer het nodig is. 

7.    Bewaarperiode
Afhankelijk van het verwerkingsdoeleinde, zullen de persoonsgegevens die werden verwerkt in onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke gedurende 2 tot 10 jaar bewaard worden, onder meer in het kader van artikel 60 van de Wet van 18 september 2017 en afhankelijk van de termijnen zoals voorzien in de toepasselijke boekhoudwetgeving, fiscale wetgeving, en sociale wetgeving. Bepaalde gegevens zullen evenwel blijvend worden bewaard, opdat we, onder andere, aan onze wettelijke vereisten kunnen voldoen. 

8.    Rechten en klachten van de gebruiker 
Als betrokkene heeft u te allen tijde recht op inzage van de door ons als verwerkingsverantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens en kan u ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, de gegevens laten overdragen, de verwerking ervan laten beperken of ze laten verwijderen. 

Wij gebruiken geen gegevens die uitsluitend op geautomatiseerde wijze werden verwerkt (zoals profiling).

Aangezien de verwerking van de persoonsgegevens mede plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), heeft u bovendien steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Hou er evenwel rekening mee dat wij niet langer onze opdracht kunnen uitvoeren, indien u geen toestemming geeft om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

Deze bovengenoemde rechten kan u uitoefenen, door ons te informeren per e-mail aan info@bizzpartner.be.  

Indien u alsnog een vraag of klacht heeft, kan u eveneens bij ons terecht via e-mail aan info@bizzpartner.be. 

Een officiële klacht kan u indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email contact@apd-gba.be.

Voor persoonsgegevens die wij moeten bewaren in toepassing van de Wet van 18 september 2017, dienen wij u te wijzen op het artikel 65 van de wet van 18 september 2017, dat het recht ontneemt op toegang en de rechtzetting van gegevens evenals het recht om vergeten te worden voor gegevens die op basis van die wet werden verwerkt.

9.    Wijzigingen Privacyverklaring
Indien nodig, kunnen wij deze Privacyverklaring aanpassen of updaten om veranderingen op de website en de feedback van onze gebruikers weer te geven. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken of verwerken, stellen we u hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe wij uw informatie gebruikt en beschermt.

10.    Contact 
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent onze Privacyverklaring of ons Privacy-beleid, kunt u terecht bij info@bizzpartner.be en op https://www.bizzpartner.be/.

Herent, Augustus 2019

Disclaimer

De website https://www.bizzpartner.be/ is eigendom van CORRECT PRO BVBA, met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Persilstraat 52/A1, ingeschreven in het KBO en BTW-register onder het nummer BE0459.327.464, IBAN BE15 7344 2134 1030, BIC KREDBEBB, tel. 016 / 49 01 50, e-mail info@bizzpartner.be.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van de website https://www.bizzpartner.be/, met inbegrip van de ontwerpen, concepten, logo’s, illustraties, omschrijvingen, data, bedrijfsnamen, teksten, e.d.m. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan CORRECT PRO BVBA of rechthoudende derden. De inhoud of delen daarvan mogen aldus niet worden gereproduceerd of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van CORRECT PRO BVBA. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op https://www.bizzpartner.be/ is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of ander soort advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

CORRECT PRO BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal CORRECT PRO BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

CORRECT PRO BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien onjuistheden zouden worden vastgesteld in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan de gebruiker hieromtrent de beheerder van de site contacteren, via info@bizzpartner.be.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, verwijderd of aangevuld worden. CORRECT PRO BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

CORRECT PRO BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website bevat hyperlinks naar websites en pagina's van derden, en kan daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. CORRECT PRO BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Privacybeleid
CORRECT PRO BVBA hecht belang aan de privacy van de gebruikers van haar site. De verantwoordelijke voor de verwerking, CORRECT PRO BVBA, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens. De door de gebruiker meegedeelde persoonsgegevens zullen behandeld worden conform de privacyverklaring die u hier kan terugvinden. ( link meegeven door webbeheerder )
Voor eventuele verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van een opdracht als verwerker, verwijst CORRECT PRO BVBA naar de disclaimer en de privacyverklaring van de opdrachtgever.

Het gebruik van “cookies”.
Tijdens een bezoek aan de site van CORRECT PRO BVBA kunnen 'first party cookies' en ‘third party cookies’ op de harde schijf van de computer van de bezoeker geplaatst worden zoals deze worden voorzien. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of mobielapparaat geplaatst wordt wanneer de website geraadpleegd wordt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, enkel machines. 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bijvoorbeeld de instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in, zoals bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

Via de instellingen van de internetbrowser, kan de bezoeker ervoor zorgen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat er een waarschuwing wordt ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Bepaalde grafische elementen kunnen hierdoor niet correct verschijnen en bepaalde applicaties zullen eventueel niet gebruikt kunnen worden. Cookies worden echter niet gebruikt voor advertentiedoeleinden. 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.
Op onze website zijn bovendien ook buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sites zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op en verwijzen u naar de privacyverklaring van deze sites (welke regelmatig kunnen wijzigen) om na te gaan wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door sociale media sites opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Google analytics 
De website van Digital Scouting maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt eveneens gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Voor de cookies die door Google worden geplaatst, verwijzen wij graag naar hun eigen verklaringen op hun respectievelijke websites, waar wij aldus geen enkele invloed op kunnen uitwerken. Via de instellingen van de internetbrowser, kan de bezoeker dit weigeren. Hierdoor kunnen wellicht niet alle mogelijkheden van de website volledig worden benut. Door gebruik te maken van deze website geeft de bezoeker toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Door gebruik te maken van onze website, gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies.

Mocht u nog bijkomende vragen hebben omtrent cookies, kan u op de volgende sites terecht: Cookies and you: https://www.cookiesandyou.com of Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu. 

Heeft u vragen of opmerkingen? U kan altijd contact opnemen per mail aan info@bizzpartner.be of via de website https://www.bizzpartner.be/.

Herent, Augustus 2019

Cookie policy

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookies and you: https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu

Kantoor gesloten

Het kantoor zal gesloten zijn op paasmaandag 1 april 2024. 

Contacteer ons